Vi betragter skolen som barnets arbejdsplads og vi beder om, at den respekteres som sådan. Vi mener derfor det er væsentligt, såvel fra et fagligt som et socialt synspunkt, at afbrydelser i skolegangen begrænses mest muligt. Fritagelser bør derfor være begrundet i omstændigheder, der muliggør familiens fælles ferie, deltagelse i sportskonkurrencer el. lign. Fritagelse for undervisning i ferieøjemed giver vi som hovedregel kun, når barnet rejser med familien. Skolen opfordrer til, at man så vidt muligt placerer familiens ferier i skoleferierne.

Hvis der holdes fri, er det hjemmets ansvar, at barnet indhenter, hvad det måtte være kommet bagud i den pågældende periode. Kendte skriftlige opgaver bør afleveres, inden eleven holder fri.

Læs Hørsholm Kommunes retningslinjer for registrering og håndtering af skolefravær - klik her

Klasselæreren kan efter skriftlig, begrundet ansøgning give fri i op til to sammenhængende dage. Fritagelse for længere perioder skal fremsendes skriftligt til skolens ledelse i god tid. Ansøgningen ligger her. Ansøgningen fremsendes via besked systemet i Aula til ledelsen. En ansøgning om fritagelse vil altid blive vurderet individuelt og som nævnt såvel ud fra et fagligt som socialt synspunkt.