Det tilrådes forældrene at tegne en familie-/indboforsikring. Eleverne kan nemlig blive gjort erstatningspligtige, hvis de forvolder skade på personer eller ting, uanset handlingen betegnes som uagtsom eller forsætlig. Dette ansvar er dækket af en sådan forsikring. Endvidere opfordres forældrene til at tegne en børneulykkesforsikring for deres barn. Denne forsikring giver erstatning for invaliditet og tandskader.

 

Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over for skadelidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7.500 kr. for hver skadegørende handling eller undladelse.

Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden, solidarisk for det i stk. 1 nævnte beløb.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 13. maj 2009
MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen