Velkommen til Fase 2 – vores elever fra 5. til og med 9. klasse

I Fase 2 har vi 2-3 klasser pr. årgang. Årgangene bor sammen i små klynger og har deres eget fællesområde. Et fællesområde, der bruges til læring og socialt samspil på tværs af klasserne.

Traditioner

I Fase 2 er vi ved at skabe vores traditioner. Nogle har vi allerede og andre vil komme til.
Nogle af de nuværende traditioner er: Gallafest, skolernes motionsdag, naturfagsuge i uge 39 mm. Derudover er der flere traditioner på de enkelte årgange.

Lego League

6. årgang deltager sammen med de andre skoler i kommunen i Lego League. Her dystes der i robotkørsel, innovation og teknologi.
Formålet med FLL er at stimulere børn og unges interesse for naturfag og bidrage til fremtidens ingeniører og forskere.

Edison

Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. I Hørsholm kommune er det 7. Årgang, der deltager i projektet.
Under et længere forløb vil eleverne stifte bekendtskab med koncept- og produktudvikling i både teori og praksis. Målet er, at hver gruppe fremstiller et produkt, hvilket de senere skal fremvise på en større messe.

Formålet med Edison er at give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb, og muligvis vække en interesse for entreprenørskab og iværksætteri. Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt samt udfolde sig kreativt

Projektopgave

I 8. og 9. klasse arbejder eleverne i en hel uge med en projektopgave under en fælles overskrift (fx grænser, modsætninger eller handling/konsekvens). Eleverne belyser en problemstilling, som de selv er med til at formulere. Problemformuleringen går på tværs af skolens fag og emner, og lærerne tilrettelægger undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs mulighed for at arbejde med en problemstilling, opgavens indhold, arbejds- og undersøgelsesformer, kilder og materialer, udtryks- og formidlingsformer, at fremstille et produkt samt at gennemføre fremlæggelsen. I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med deres problemstilling. Eleverne afleverer deres produkt om fredagen, og de fremlægger i umiddelbar forlængelse heraf, det vil sige i starten af den efterfølgende uge. I 8. klasse er ugen en øve-uge. I 9. klasse er projektopgaven en del af folkeskolens afgangsprøve.

PBL

Som en del af projektarbejdsformen vil Fase 2 fra skoleåret 2022-2023 have fokus på PBL – problembaseret læring. Vi vil derfor arbejde med 3 projektuger, hvor vi dygtiggør os i PBL og samtidig forbereder os på projektopgaven på 9. årgang.

Lejrskole

I 5. klasse er der lejrskole med 2 overnatninger og i 8. klasse er der lejrskole med 3 overnatninger. For begge lejrskoler gælder, at forældrene opkræves 100.- pr dag i kostpenge.
Hvor turen går hen, planlægges af den enkelte årgangs lærerteam i samarbejde med eleverne. Lejrskolen er et vigtigt led i vores arbejde med at skabe et godt sammenhold og gode oplevelser med klassen/årgangen, og vi forventer derfor, at alle elever deltager på turen.

Praktik

I 8. klasse skal eleverne i praktik i en uge. Her får man et indtryk af, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Nogle elever bliver endda så inspirerede, at de indtænker det i deres uddannelsesplan. Andre elever er så heldige at få sig et fritidsjob på praktikstedet. Eleverne er sammen med deres forældre selv ansvarlige for at finde en praktikplads. Praktikugen oplyses i god tid, så der er mulighed for at finde en god praktikplads. Har man brug for hjælp i forhold til praktikken er vores UU-vejleder Kajsa altid klar til at hjælpe.

Valgfag

På Usserød Skole tilbyder vi i 7. klasse valgfagene musik, madkundskab, håndværk og design samt billedkunst. De praktisk-musiske valgfag er obligatoriske og eksamensrettede. Det betyder, at eleverne går til eksamen i deres valgfag, når de afslutter skoleåret i 8. klasse.
På 9. årgang er der også valgfag, men de er ikke eksamensfag.

Karakterer

Eleverne i 8. og 9. klasse får standpunktskarakterer mindst tre gange om året. I 8.kl.: oktober, marts og juni. I 9. kl.: oktober, februar og april. Eleven modtager altid sit karakterblad i forbindelse med en samtale med klasselæreren. Her gennemgås standpunktskaraktererne i de enkelte fag, og lærer og elev taler sammen om indsats og fagligt niveau; hvad der skal vedligeholdes og hvad der evt. kan gøres bedre.

I 8. klasse afholdes terminsprøve i slutningen af skoleåret. I 9. klasse afholdes terminsprøve i dansk, matematik, engelsk og tysk/fransk, så eleverne får erfaring med, hvad det vil sige at gå til en skriftlig eksamen.

Karakter Betegnelse Beskrivelse
12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
00 En utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
-3 En ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

  
Uddannelsesparathedsvurdering

I 8. klasse skal eleverne for første gang overveje, hvilken type ungdomsuddannelse de ønsker efter skolen. I den forbindelse vil hver elev få en uddannelsesparathedsvurdering.

Eleven begynder forberedelserne til det valg af ungdomsuddannelse, der skal ske i 9. klasse. Eleven skal fortælle i skolen, om han/hun ønsker en erhvervsuddannelse, en 2-årig gymnasial uddannelse (hf), en 3- årig gymnasial uddannelse eller evt. overvejer flere muligheder.

En uddannelsesparathedsvurdering er skolens og UU-vejlederens vurdering af, om eleven har forudsætninger for at kunne starte på den type ungdomsuddannelse, som han/hun ønsker efter 9. eller 10. klasse. Hvis eleven overvejer flere typer, bliver han/hun vurderet i forhold til hver type. Når skolen og UU-vejlederen skal vurdere, om eleven er uddannelsesparat, ser vi på elevens:

● Standpunktskarakterer
● Personlige forudsætninger
● Sociale forudsætninger
● Praksisfaglige forudsætninger

Alle fire dele indgår i uddannelsesparathedsvurderingen.

Den første uddannelsesparathedsvurdering finder sted i 8. klasse omkring den 1. december og vil blive præsenteret i forbindelse med en skole-hjemsamtale. Den anden uddannelsesparathedsvurdering finder sted omkring 1. maj.
Derudover gives en vurdering i 9.klasse omkring 1. december, inden eleven skal søge ungdomsuddannelse.

I 8.klasse besøger vi tre forskellige ungdomsuddannelser, f.eks. STX, HHX (gymnasie) og EUD (erhvervsuddannelse). På www.ug.dk kan man orientere sig om ungdomsuddannelser, uddannelsesparathedsvurderinger osv.