Skolestart

Skolestart på Usserød Skole

På Usserød Skole har vi indført udskudt klassedannelse på 0. årgang. Det betyder, at klasserne først dannes omkring juleferien. Indtil da er børnene tilknyttet basisgrupper ca. 6 uger af gangen. Basisgrupperne er sammensat af to kontaktgrupper. En kontaktgruppe er en gruppe af børn, der har samme pædagog som kontaktperson. Kontaktpædagogen kan enten være en børnehaveklasseleder, der er på skolen i hele skoletiden, eller en skolepædagog, der også er i SFO om eftermiddagen. Børn, der ikke går i vores SFO, vil altid have en børnehaveklasseleder som kontaktpædagog. Når der er basisgruppeskift, følges kontaktpædagogen videre med sine kontaktbørn, som nu sammensættes med en ny gruppe kontaktbørn.

Basislokale

1. periode

2. periode

3. periode

1

Kontaktgruppe

1 + 4

Kontaktgruppe

3 + 6

Kontaktgruppe

2 + 5

2

Kontaktgruppe

2 + 6

Kontaktgruppe

1 + 5

Kontaktgruppe

3 + 4

3

Kontaktgruppe

3 + 5

Kontaktgruppe

2 + 4

Kontaktgruppe

1 + 6

Ovenstående model er et eksempel. I praksis kan grupperne være sammensat anderledes.

Hvorfor gør vi det?

På Usserød Skole har vi meget fokus på årgangen som gruppe. Vi anerkender klassens betydning, men vil også gerne give børnene et netværk på tværs af årgangen. Dette netværk giver dem tryghed i skolegården og gode muligheder for sjove lege i SFO og på Stampen. Derudover giver det også os som skole de bedste vilkår for en differentieret undervisning, idet vi kan sammensætte grupper på tværs og tilbyde dem anderledes forløb end en enkelt lærer pr klasse kan.

Vi har gennem tiderne, ved en mere tilfældig klassedannelse, oplevet, at klasserne på en årgang har haft meget forskellige udgangspunkter. Nogle har haft flere udfordringer end andre. Dette vil vi gerne prøve at undgå, så vi ved starten af 1. klasse har 3 homogene og ligeværdige klasser.

Principper for klassedannelsen

Klassedannelsen beror på professionelle observationer og vurderinger.

Der er primært taget hensyn til helheden i gruppen. Klasserne skal have en nogenlunde lige fordeling mellem: køn, fagligt dygtige og fagligt svage, ekspressive og tilbageholdende børn.

Selvom vores fokus er på klassernes helhed, så sikrer vi os, at alle børn har mindst én god relation i klassen, når den startes op. Vi skelner mellem gode legerelationer og gode klassekammerater. Når klasserne er dannet arbejder vi med at skabe et klassefællesskab for både børn og forældre. Indskolingsårene gør det muligt at bevare gode legerelationer uanset klasse.

Barnets behov for en bestemt børnehaveklasseleder imødekommes kun i de tilfælde, hvor de foregående punkter er opfyldt. Dette skyldes, at der ved klassedannelsen er fokus på resten af skoleårene og ikke de sidste 10 uger af 0. årgang. Ligeledes tages der heller ikke geografiske hensyn i forhold til barnets bopæl.

Struktur på dagen

Vi synes, det er meget vigtigt, at børnene oplever en tryghed i at vide, hvad der nogenlunde skal foregå på forskellige tidspunkter af dagen. Derfor vil hver dag starte med basistimer sammen med deres basisgruppeMidt på dagen vil børnene arbejde i værksteder på tværs af årgangen, og sidst på dagen er de tilbage i deres basisgrupper igen.

Forskellen på basistimer og værkstedstimer er, at basistimerne er mere individuelt orienteret arbejde, mens værkstedstimerne tilrettelægges mere eksperimenterende og legepræget. Det vil ofte være i basistimerne, at børnene arbejder i deres bøger og i værkstedstimerne, at de producerer billeder, leger købmænd osv.

Værkstedsgrupperne har færre børn end basisgrupperne. Det er her børnene virkelig får mulighed for at lære nye børn at kende, selvom der altid vil være børn fra deres egen basisgruppe også.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.00 – 9.50 (inkl. pauser)

Basis

3 pædagoger

Basis

3 pædagoger

Basis

3 pædagoger

Basis

3 pædagoger

Basis

3 pædagoger

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

9.50 – 13.00 (inkl. pauser)

Værksted

6
 pædagoger

Værksted

6 pædagoger

Værksted

6 pædagoger

Basis 

3
pædagoger

Værksted

6 pædagoger

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

13.00-14.00 (inkl. pauser)

Basis

3
pædagoger

Basis

3
 pædagoger

Basis

3
 pædagoger

Basis

3
 pædagoger

Basis

3
 pædagoger

På 1. årgang afløses pædagogerne af lærere. Hver klasse har en klasselærer, men derudover er det det samme lærerteam, der underviser på hele årgangen. Det betyder, at alle lærere på årgangen kender, og føler ansvar for, alle børn på årgangen.

Samarbejdet mellem hjem og skole

Et godt samarbejde mellem skole og hjem har stor betydning for barnets skolegang. Det overordnede ansvar for barnets udvikling er forældrenes, men vi vil meget gerne indgå i et forpligtende fællesskab med forældrene omkring det enkelte barn.

En forudsætning for at samarbejdet bliver godt er, at skole og forældre lærer hinanden at kende. Vi håber derfor, at man som forældre vil bakke om de arrangementer, der arrangeres i forbindelse med børnenes skolegang. På skolen bestræber vi os på at holde forældrene velinformeret om undervisningen samt om børnenes individuelle udvikling, og vi forventer, at forældre gør det samme, hvad angår børnenes trivsel uden for skoletiden.

Det kan nok ikke undgås, at man i løbet af sit barns skolegang kommer ud for, at der er noget, man er undrende overfor, eller som man måske endda er utilfreds med. En konflikt mellem skole og hjem bør behandles af de voksne og uden om børnene. Man må hellere som forældre spørge en gang for meget end en gang for lidt, hvis der er noget man er usikker på, så vi undgår, at tingene vokser sig store.

Hvis man som forældre ønsker at tage et overordnet medansvar for skolen, kan man deltage i kontaktforældrearbejdet eller stille op til skolebestyrelsen. Kontaktforældrene vælges i den enkelte klasse, og hvert 4. år er der valg til skolebestyrelsen.

Sprogscreening

Børnene bevæger sig fra en verden, hvor kendskabet til skriftsproget ikke er en forudsætning for succes, til en verden, der er bygget på skriftsprog. Så når vi taler om børnenes sprog mener vi meget mere end deres læsefærdigheder.

På 0. årgang skal børnene både kunne forstå og producere sprog. Fælles for tale- og skriftsproget er brug og forståelse af ord og begreber. På 0. årgang forventes det, at børnene gradvist udvider deres sproglige kompetencer til at omfatte både tale- og skriftsprog.

Sprogvurderingen foretages af pædagoger på årgangen, samt en læsevejleder og talehørekonsulenten i starten af skoleåret. Herefter vil sprogvurderingen bruges til at pædagogerne kan planlægge en differentieret undervisning til årgangens elever under hensyntagen til såvel det enkelte barns som hele gruppens sproglige kompetencer.

Resultaterne af sprogvurderingen vil indgå i barnets første elevplan og kan drøftes til den første skole-hjemsamtale.

Sundhed

Børnene bliver i løbet af året inviteret til en sundhedssamtale/undersøgelse hos sundhedsplejersken, hvor de bliver målt og vejet samt får foretaget farvesynstest, høreprøve og synsprøve.

Børnene bliver undersøgt sammen med en klassekammerat, så de kan føle sig trygge i hinandens selskab. Forældrene er selvfølgelig også velkomne til at deltage sammen med eget barn. Invitationen vil komme ca. 14 dage før undersøgelsen.

Hvis der er noget specielt at bemærke efter undersøgelsen, bliver forældrene kontaktet.

Forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken, hvis der er behov for at drøfte en problematik/ eller de har et ønske om, at sundhedsplejersken ser barnet. Sundhedsplejersken har tlf. 4849 5124 og hedder Susanne Jørgensen. Mail: suj@horsholm.dk

Kys og kør

Vi anbefaler, at nye forældre benytter sig af vores kys og kør ordning efter efterårsferien og sætter børnene af ude ved vejen, så de selv kan gå ind. Der vil stå en pædagog og tage imod børnene ude ved vejen. Ordningen er god af to grunde. For det første giver den mindre trafikkaos, når forældrene ikke skal parkere og bakke ud og ind, og dermed en større sikkerhed på børnenes skolevej. Dernæst bidrager den til en større selvstændighed for det enkelte barn, der oplever at kunne klare flere ting selv. Indtil efterårsferien kan det dog være en god idé at følge sit barn helt ind i basislokalet.

Historisk har der været en del forældregrupper, der har lavet fælles cykelkørsler eller gå-toge til skolen med opsamlinger af hinandens børn undervejs. Det er op til hver enkelt årgang at etablere sådanne ordninger, men jo færre biler om morgenen, jo større er sikkerheden for alle børnene.