Praktiske oplysninger

 

Skolens størrelse

Antal elever 620
29 klasser fordelt på børnehaveklasser til 9. klasser
60 lærere og børnehaveklasseledere

20 pædagoger og medhjælpere i fritidsordningen

 

Ringetider

Indskolingens mødetider:

 • Mandag kl. 8.00 – 14.00
 • Tirsdag kl. 8.00 - 14.00
 • Onsdag kl.8.00 - 14.00
 • Torsdag kl. 8.00 - 14.00
 • Fredag kl. 8.00 - 14.00

Mellemtrinnets mødetider:

 • Mandag kl. 8.00 - 14.15
 • Tirsdag kl. 8.00 - 15.15
 • Onsdag kl. 8.00 - 15.15
 • Torsdag kl. 8.00 - 14.00
 • Fredag kl. 8.00 - 14.15

Udskolingens mødetider:

 • Mandag kl. 8.00 - 14.15
 • Tirsdag kl. 8.00 - 15.15
 • Onsdag kl. 8.00 - 15.30
 • Torsdag kl. 8.00 - 15.15
 • Fredag kl. 8.00 - 14.45

Grundet konfirmationsforberedelse vil 8. klasserne møde senere på skolen om torsdagen, idet konfirmationsforberedelsen placeres fra 8.00 – 9.30.

 

Samarbejdspartnere

Psykolog:

Hørsholm kommunes PPR stiller psykologrådgivning til rådighed for lærere, forældre og afdelingsleder. Psykologen deltager i samtaler, netværksmøder og andre relevante møder.

Fritagelse for undervisningen:

Vi betragter skolen som barnets arbejdsplads og vi beder om, at den respekteres som sådan. Vi mener derfor det er væsentligt, såvel fra et fagligt som et socialt synspunkt, at afbrydelser i skolegangen begrænses mest muligt. Fritagelser bør derfor være begrundet i omstændigheder, der muliggør familiens fælles ferie, deltagelse i sportskonkurrencer el. lign. Fritagelse for undervisning i ferieøjemed giver vi som hovedregel kun, når barnet rejser med familien. Skolen opfordrer til, at man så vidt muligt placerer familiens ferier i skoleferierne.

Hvis der holdes fri, er det hjemmets ansvar, at barnet indhenter, hvad det måtte være kommet bagud i den pågældende periode. Kendte skriftlige opgaver bør afleveres, inden eleven holder fri.

Klasselæreren kan efter skriftlig, begrundet ansøgning give fri i op til to sammenhængende dage. Fritagelse for længere perioder skal fremsendes skriftligt til skolens ledelse i god tid. Ansøgningen ligger her - samt på Forældreintra under menupunktet "Kontor". Ansøgningen fremsendes via besked systemet i ForældreIntra til ledelsen. En ansøgning om fritagelse vil altid blive vurderet individuelt og som nævnt såvel ud fra et fagligt som socialt synspunkt.

Elevoplysninger:

Det har meget stor betydning for skolen, at de elev oplysninger, vi ligger inde med, er helt korrekte. Ved eventuel sygdom er det vigtigt, at skolen nemt og hurtigt kan opnå kontakt med den eller de voksne, der har ansvaret for eleven. Derfor beder vi om, at man til klasselæreren og/eller kontoret omgående giver meddelelse, såfremt adresser, privat- eller arbejdstelefonnumre eller mail-adr., som kunne have betydning i denne sammenhæng, ændres.

Det er endvidere vigtigt, at skolen kender navn og telefonnummer på hver enkelt elevs læge.

Værdigenstande:

Skolen fraråder eleverne at medbringe værdigenstande af betydning på skolen. Skolen har ingen erstatningspligt for sådanne ting. Glemt tøj kan afhentes i kælderen, i den blå trappeopgang v. kantinen i tidsrummet:

Mandag til fredag kl. 7.00-10.00

Rummet med glemmetøj, bliver tømt sidste dag inden efterårs-, jule-, vinter-, påske- og sommerferien. Derefter bliver tøjet givet bort til Røde kors. Så kom gerne forbi og se, om der skulle ligge noget du mangler?

Forsikring:

Det tilrådes forældrene at tegne en familie/indboforsikring. Eleverne kan nemlig blive gjort erstatningspligtige, hvis de forvolder skade på personer eller ting, og handlingen betegnes som uagtsom eller forsætlig. Dette ansvar er dækket af en sådan forsikring. Endvidere opfordres forældrene til at tegne en børneulykkesforsikring for deres barn. Denne forsikring giver erstatning for invaliditet og tandskader.

Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over for skadelidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7.500 kr. for hver skadegørende handling eller undladelse.

Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden, solidarisk for det i stk. 1 nævnte beløb.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 13. maj 2009
MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen